Delivery areas : Jaffna, kilinochchi ,Trincomalee, Vavuniya.